HEMIA

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Din personliga integritet är viktig för oss. Med anledning av GDPR* har vi på HEMIA fastigheter AB förtydligat vår integritetspolicy så att du kan läsa mer utförligt beskrivet här under hur vi sparar och analyserar personlig information.
Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU 2018-05-25. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.
HEMIA fastigheter AB, org. nr 559177-8823, med adress Västra Sannegårdskajen 6, 417 60 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
Du kontaktar oss lättast om du har frågor eller funderingar gällande dataskydd genom att skriva till oss på info@hemia.se 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

HEMIA fastigheter AB behandlar de personuppgifter som lämnas till någon fastighetsmäklare eller annan person ansluten till HEMIA fastigheter AB koncept i enlighet med GDPR. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, I detta dokument redogör HEMIA fastigheter AB för hur bolaget behandlar de personuppgifter som registrerats. Exempel på vanliga behandlingar är registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Generellt om samtycke:
HEMIA fastigheter AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika dataregister.

Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter eller vid användande av eller anmälning till våra tjänster, tar del av säljerbjudande eller en kampanj eller på annat sätt kommer i kontakt med HEMIA fastigheter AB. I normalfallet ska samtycke om att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy inhämtas i förväg från den som ska registreras.

Om samtycke inte inhämtats eller samtycke efterfrågats men inte givits, är det av stor vikt att personen vars personuppgifter behandlingen avser omgående meddelar detta till HEMIA fastigheter AB så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker med detta i åtanke. Har personen i fråga skyddad identitet är det extra viktigt att detta meddelas. Registrering och behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig och lämplig även då den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Exempelvis kan det behövas för att HEMIA fastigheter AB ska kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Se vidare om syfte med behandlingen nedan. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån våra formulär och våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt för att sköta förmedling av bostäder, tjänster eller varor. Personuppgifterna används också för att HEMIA fastigheter AB ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna används för att HEMIA fastigheter AB ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som enligt GDPR är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade.

Personuppgifterna används inom HEMIA fastigheter AB för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser.

De registrerade uppgifterna används även för att erbjuda registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster såsom bolån, försäkringar m.m. som tillhandahålls av HEMIA fastigheter AB och dess samarbetspartners. Personuppgifter kan komma att överföras till andra samarbetspartners till HEMIA fastigheter AB i syfte att erbjuda den registrerade produkter och tjänster. Aktuella uppgifter om samarbetspartners finns på HEMIA fastigheter AB hemsida https://HEMIA fastigheter.se.

HEMIA fastigheter AB kommer att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (org. nr 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se. En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI. 

Rättelse av uppgifter

Den registrerade har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Den registrerade kan också begära att de registrerade personuppgifterna inte används för direktmarknadsföring. Anmälan ska då skickas till adressen info@hemia.se

Gallring av personuppgifter

HEMIA fastigheter AB gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Personuppgifter lagras av HEMIA fastigheter AB under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. HEMIA fastigheter AB vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Uppgifterna raderas även efter begäran av den registrerade. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är samarbetspartners för oss. Våra samarbetspartners behöver personuppgifter för att ta kontakt med er som kund och erbjuda sina tjänster. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas, exempelvis banker, lantmäteriet och andra institut. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Hur hanterar vi och hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

För att få information angående vilka personuppgifter som finns registrerade hos HEMIA fastigheter AB behövs en begäran om registerutdrag göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran skickas till personuppgiftsansvarig på adressen angiven ovan.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor!

info@hemia.se

Cookies

För att samla in teknisk data här på vår hemsida så använder vi oss av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie. Om du inte vill att en cookie ska lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies.